vtminhvt

vtminhvt

Võ Thanh Minh - Founder VTMS
Việt Nam.
Công việc: Viết kịch bản; Giảng dạy lập trình máy tính