Satellitemandaz

Satellitemandaz

I’m a system engineer mostly TV systems